Przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego

Na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego (dalej jako k.p.k.) istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej. Przywrócenie terminu może nastąpić w sytuacji, w której jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. Koniecznym jest przy tym złożenie stosownego wniosku oraz dopełnienie czynności, która nie została dokonana w terminie. Termin na złożenie takiego wniosku oraz dopełnienie czynności wynosi 7 dni od dnia ustania przeszkody. Termin ten ma charakter zawity i również podlega przywróceniu. W przedmiocie złożonego wniosku orzeka organ, przed którym należało czynności dokonać. Decyzja procesowa przybiera postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy decyzja ta jest negatywna, tj. organ odmówił przywrócenia terminu.

Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez przyczynę od strony niezależną. Celem odkodowania znaczenia przedmiotowego pojęcia koniecznym jest zatem sięgnięcie do dorobku doktryny oraz orzecznictwa, w świetle którego:

1)     za okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu uznane zostały m. in. siła wyższa, choroba, trudna sytuacja materialna uniemożliwiająca dokonanie czynności, niedotrzymanie terminu przez obrońcę (i to niezależnie z jakiej przyczyny to nastąpiło), niedotrzymanie terminu wskutek błędnego lub braku pouczenia.

2)     za okoliczności nieuzasadniające przywrócenia terminu uznane zostały m. in. pozbawienie oskarżonego wolności w innej sprawie, które nastąpiło po upływie 7-dniowego terminu do odebrania pisma, nieobecność strony - prawidłowo poinformowanej - na ogłoszeniu orzeczenia lub na rozprawie odwoławczej pobyt za granicą, niski stan świadomości prawnej lub nieznajomość prawa, niezrozumienie pouczenia, podjęcie pracy nawet poza granicami kraju, niepodjęcie określonych czynności procesowych w terminie wskutek zapomnienia.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.