Kara pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku uchylania się skazanego od wykonywania kary ograniczenia wolności

W sytuacji, w której skazany na karę ograniczenia wolności uchyla się od jej odbywania Sąd, zgodnie z art. 65 par. 1 k.k.w. jest zobligowany do tego, by zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Decyzja Sądu jest jednak względnie obligatoryjna, tzn. zależna od tego, czy Sąd uzna dane zachowanie za mieszczące się w pojęciu „uchyla się”. Przez uchylanie należy przy tym rozumieć sytuację, w której skazany jest świadomy ciążących na nim obowiązków oraz konsekwencji grożących mu w razie ich niewykonywania i mogąc obiektywnie obowiązki te wykonać, z przyczyn od siebie zależnych tego nie czyni. Uchylanie wynikać musi ze złej woli skazanego, mieć charakter powtarzalny, ciągły. Z uchylaniem mamy do czynienia np. w sytuacji, w której skazany umyślnie nie stawi się na wezwanie kuratora sądowego, czy też oświadczy mu, że pracy nie podejmie, będąc uprzednio uprzedzonym o konsekwencjach takiego zachowania. Nie będzie natomiast uchylaniem się sytuacja, w której skazany nie podejmie się wykonywania pracy społecznie użytecznej w sytuacji jego osadzenia w zakładzie karnym w innej sprawie - takie zachowanie będzie przez skazanego zawinione, natomiast nie będzie ono w żadnym razie wynikało z jego złej woli, lekceważenia nałożonych na niego obowiązków. Do „uchylania się” nie dochodzi również w sytuacji, gdy skazany co prawda uchylał się od nałożonych na niego obowiązków, jednak zmienił swoje postępowanie i poddał się rygorom związanym z orzeczoną wobec niego karą.

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności następuje na mocy postanowienia, które wydawane jest po przeprowadzeniu posiedzenia, w którym ma prawo uczestniczyć skazany, jego obrońca oraz prokurator. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Zarządzeniu podlega kara ograniczenia pozostała do wykonania. Zarządzając wykonanie Sąd kieruje się następującym przelicznikiem - 1 dzień zastępczej kary pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności skazany, który zechce podjąć się nałożonych na niego uprzednio obowiązków wynikających z kary ograniczenia wolności celem uniknięcia osadzenia go w zakładzie karnym ma możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65a k.k.w.). Wymaga to złożenia przez skazanego oświadczenia na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie zależne jest od uznania Sądu, ma charakter fakultatywny, zależy od tego, czy skazany zdoła przekonać Sąd, że realne jest wykonanie przez niego kary ograniczenia wolności. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności. Wstrzymanie nastąpić może w każdym czasie, tj. od momentu wydania nieprawomocnego postanowienia o zarządzeniu wykonania kary zastępczej do chwili wykonania kary zastępczej w całości. Wstrzymanie następuje na mocy postanowienia, które może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności może mieć miejsce wyłącznie jeden raz. Jeżeli skazany nie wykorzysta danej mu szansy i w dalszym ciągu uchylać się będzie od wykonywania kary ograniczenia wolności Sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary zastępczej pozbawienia wolności.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.