Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa będzie się toczyć lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd niezwłocznie przesyła ten wniosek właściwemu sądowi - art.105 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. 2018r.poz.300 ze zm.)

Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat i wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru urzędowego. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, sąd wzywa stronę do uzupełnienia braku pod rygorem zwrotu wniosku (art.102 ust.2 u.k.s.c.). W razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów ustnie do protokołu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania może być złożone także do protokołu.

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku , dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sadowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 574)  Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach sądów i ich wydziałach zamiejscowych. Wzór druku oświadczenia Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia nieodpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem: www.ms.gov.pl

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.