Centrum Organizacji Pozarządowych

Dzięki dofinansowaniu przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY,  ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego centrum Organizacji prowadzi wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego. W ramach oferty we wtorki w godz. od 8:00 do 13:00 można skorzystać ze stanowiska komputerowego, drukarki oraz pomocy pracownika doświadczonego  w realizacji zadań publicznych  pod kontem planowania, realizacji oraz rozliczania. Można również umówić się z doradca w biurze lub w innym miejscu i uzyskać pomoc dotyczącą konkretnych problemów.

Więcej informacji pod nr tel. 58 680 87 63 lub e-mail: biznes@kir.org.pl

cop1

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z TERENU POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Organizacje pozarządowe, należą do tej grupy podmiotów funkcjonujących na rynku, których jednym z podstawowych zadań jest podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem spójności społecznej, a w dalszej perspektywie również spójności ekonomicznej społeczeństwa.

Na terenie powiatu kościerskiego funkcjonuje ponad 200 organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawione zostały organizacje pozarządowe realizujące swoje cele w różnych dziedzinach.

FUNDACJA INSULINOWY KRÓLICZEK

Fundacja działa od 2005r. na rzecz dzieci chorych na cukrzycę, młodzieży, dorosłych i ich rodzin. Cele działalności to m.in. udzielanie i organizowanie pomocy, działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowanie różnych form relaksu, rozrywki, sportu i życia kulturalnego, prowadzenie akcji profilaktyczno-propagandowej, organizowanie poradnictwa i szkoleń, tworzenie wolontariatu na rzecz osób chorych i pomoc w propagowaniu informacji na temat cukrzycy, pozyskiwanie funduszy na realizację wyznaczonych celów.

FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

Działa od 1989 r. a jej celem jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji ludziom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, w tym tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej temu celowi.

KASZUBSKA FUNDACJA “PODARUJ DZIECIOM NOWE ŻYCIE”

Fundacja powstała w 2003 r. Działalność statutowa zmierza do poprawy warunków opieki medycznej nad chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń hematologicznych oraz na działania zmierzające do powrotu do pełnego zdrowia osób potrzebujących i poprawy warunków rehabilitacji.

Fundacja zajmuje się pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku do polskiego rejestru PL3, gdzie dane antygenowe kandydata na dawce wprowadzane są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW.

KASZUBSKI INSTYTUT ROZWOJU

Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powstał w 2002 r. Dąży do osiągnięcia misji: Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Działania swe koncentruje na inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej, projektach edukacyjnych, wspierających osoby starsze, młodzież. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest również na skalę województwa, Polski, a nawet skalę międzynarodową.

KASZUBSKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE „KOŚCIERSKA CHATA”

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Głównym jej celem jest promocja Ziemi Kaszubskiej, w tym Ziemi Kościerskiej poprzez udział w targach, giełdach i kiermaszach turystycznych, organizację Pikników Agroturystycznych. Ponadto stowarzyszenie promuje tradycyjną kuchnię kaszubską, organizuje spotkania doradcze kwaterodawców i innych osób zainteresowanych podjęciem działalności agroturystycznej.

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE

Rozpoczęło swoja działalność w 2006r. Skupia w swoich szeregach modelarzy, paralotniarzy, szybowników, skoczków, pilotów oraz sympatyków lotnictwa. Siedziba KTL znajduje się na Lądowisku Korne położonym niedaleko przedwojennej Szkoły Szybowcowej LOPP w Gostomiu. Główny cel działania organizacji to wspieranie rozwoju lotnictwa na Kaszubach, a zwłaszcza na lądowisku
w Kornem oraz współpraca z innymi organizacjami i sympatykami lotnictwa.

KÓŁKO ROLNICZE - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GÓRKACH

dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników. Koła gospodyń wiejskich reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Kółka organizują czas wolny mieszkańcom wsi poprzez: zabawy, festyny, wycieczki rowerowe
i autokarowe, spływy kajakowe, spotkania kabaretowe.

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W KOŚCIERZYNIE

Zarejestrowane w 2008 r. Celem działalności organizacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krzewienie uczuć patriotycznych.

LIPUSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NODZEJA”

Stowarzyszenie powstało 1996 r. Celem organizacji jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie
i popieranie inicjatyw gospodarczych osób niepełnosprawnych będących członkami stowarzyszenia.

LIONS CLUB KOŚCIERZYNA

Lions Club Kościerzyna powstało w 2003 r. Stowarzyszenie Lions Club, jest największą na świecie pozarządowa organizacją charytatywną, akredytowaną przy ONZ. Klub każdego roku, organizuje Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na działalność statutową - pomoc finansową
i rzeczową ludziom chorym, niepełnosprawnym, będącym w potrzebie.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA „NA ZAWSZE”

Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Celem organizacji jest: m.in.: upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, wspieranie i tworzenie placówek prowadzących działalność usługową, inicjowanie współpracy środowisk naukowych, lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania m.in. poprzez: edukację z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, współpracę z różnymi podmiotami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia.

SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Promuje działania i inicjatywy lokalne zmierzające do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, edukacyjnego i sportowego Ziemi Kościerskiej, integracji społeczności gmin poprzez aktywny udział w życiu społeczno - politycznym regionu. Wspiera inicjatywy zmierzające do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, w szczególności poprzez promowanie działań w zakresie ekologii i turystyki, koncertów muzycznych i międzynarodowych plenerów artystycznych.

STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY LINIEWO

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Działalność statutowa ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój lokalny, działania na rzecz różnych grup społecznych, w szczególności skierowanych do kobiet, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie opiera swe działania na prawie 100-letniej tradycji istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Liniewo. Skupia w swoich szeregach przedstawicielki istniejących na terenie gminy kół.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

Funkcjonuje od 2006 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym głównie na celu: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej; realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Stowarzyszenie. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu pięciu Gmin: Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma, Dziemiany, Karsin.

STOWARZYSZENIE MAŁEJ SZKOŁY W WYSINIE

Stowarzyszenie powstało w 2004 r. Statutowa działalność organizacji to: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, opieka wychowawcza i społeczna, działalność sportowa, rekreacyjna, artystyczna, rozrywkowa i wydawnicza. Działalność stowarzyszenia skupia się wokół uczynienia ze Szkoły Podstawowej w Wysinie centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej wsi.

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ W KOŚCIERZYNIE

Stowarzyszenie powstało w 2004 r. i jest dobrowolnym zrzeszeniem osób i instytucji, którego ideą są wartości humanitarne skierowane na drugiego człowieka - jego potrzeby, ból, cierpienie. Działalność Stowarzyszenia ma na celu poprawę jakości życia terminalnie chorych na miarę swoich możliwości, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „INTEGRACJA” - SONI

Stowarzyszenie działa od 1998 r. Zrzesza osoby niepełnosprawne, pełnosprawne i poszkodowane
w wypadkach komunikacyjnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji oraz wspiera inicjatywy osób niepełnosprawnych. Prowadzi działalność informacyjną, organizuje spotkania integracyjne, imprezy plenerowe i wycieczki.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WDZYDZ

Działa od 2001 r. Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju i promocji Ziemi Wdzydzkiej, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych,  wypoczynkowych oraz  folklorystyczno - kulturowych

STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI KASZUBSKO-NIEMIECKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Głównym jego celem jest organizacja i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do ułatwiania kontaktów między społecznościami zaprzyjaźnionych samorządów, m.in.: Marburga, Colbe, Getyngi i Sanary sur Mer.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Celem działania organizacji jest wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz wspieranie demokracji
i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie kieruje działania do całej społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych.

TOWARZYSTWO KASZUBSKIE „CENTRUM”

Stowarzyszenie działa od 2004 r. Działalność organizacji ukierunkowana jest na: ochronę i promocję zdrowia, krajoznawstwo, turystykę, poznawanie najbliższej okolicy podczas wędrówek rowerowych, propagowanie bezpiecznej turystyki hotelarskiej, promocję Kościerzyny i regionu, zachęcanie do aktywności fizycznej, ochronę środowiska lokalnego.

Baza organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.