Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2017 Powiat Kościerski, podobnie jak w roku ubiegłym, zapewni trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, która wyłaniana jest w corocznym otwartym konkursie ofert. Dwa punkty będą mieściły się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Natomiast trzeci punkt mieścić się będzie przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie (były budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) i będzie świadczony przez wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze konkursu organizację pozarządową, tj. Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie. Punkt będzie otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 14.00, we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 14.00 - 18.00. We wtorki pomocy prawnej często szukają osoby z obszarów wiejskich powiatu, co jest związane z przyjazdem w dniu targowym do Kościerzyny. Zatem w ten dzień, czas pracy biura będzie wydłużony o 3 dodatkowe godziny przed południem.

punkt__-_pomoc_prawna

Należy nadmienić, że począwszy od 1 stycznia 2017 r., zwiększy się zakres osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Poza uprawnionymi do korzystania na ubiegłorocznych zasadach (osoby fizyczne, w szczególności młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną), uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej będzie także osoba, która jest w ciąży. Warunkiem uzyskania pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego ciążę, np. zaświadczenie wydane przez lekarza. W sytuacji kryzysowej lub w przypadku zdarzenia losowego osoba uprawniona będzie mogła złożyć zamiast dokumentu oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o prawie do skorzystania z pomocy prawnej (zmiana załącznika nr 3 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej).

Pomoc prawna będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Obejmować będzie m. in. poinformowanie o prawie do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej związanych z urodzeniem dziecka, poinformowanie matki o uprawnieniach wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z ciążą i urodzeniem dziecka czy porad związanych z uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, jeżeli będą one dotyczyć dziecka.

Warto dodać, że ta forma pomocy cieszyła się w ubiegłym roku sporym powodzeniem. Do końca listopada 2016 r. udzielono łącznie 665 porad prawnych osobom uprawnionym. Najwięcej porad świadczonych było w godzinach popołudniowych. Większość osób korzystających to najmłodsi, tj. młodzież do 26 roku życia i najstarsi, tj. seniorzy po ukończeniu 65 roku życia. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego Powiatu do korzystania z tej bezpłatnej formy pomocy.

Karta kontaktowa Punktu Porad Prawnych

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.