Samozatrudnienie inwestycją w siebie

projekt-wspaa-ue3

Bezrobocie jest poważnym problemem w powiecie kościerskim. Odsunięcie powiatu od głównych tras komunikacyjnych i słabo rozwinięty przemysł to najistotniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy. Również niekorzystne warunki rolnicze powiatu wpływają na zwiększenie liczby bezrobotnych.

Dla większości bezrobotnych w powiecie kościerskim samodzielna praca jest jedyną realną szansą pozostania w aktywności zawodowej. Jednak często potencjał organizacyjny małych przedsięwzięć jest niewystarczający, również wiedza i umiejętności osób zakładających działalność gospodarczą nie zawsze odpowiadają na wyzwania, jakie stawia wolny rynek. Dlatego też niezbędne jest zagwarantowanie należytego wsparcia, w szczególności w zakresie szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Barierą rozwoju drobnej przedsiębiorczości jest także brak kapitału początkowego oraz wysokie koszty związane z korzystaniem z pomieszczeń i dostępem do usług komunikacyjnych. Dlatego niezbędna jest pomoc w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt „Samozatrudnienie inwestycją w siebie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” zakłada dwa podstawowe działania: wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 30 osób wybranych w procesie otwartej rekrutacji oraz udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 tys. zł każda dla 20 osób wybranych spośród wcześniej przeszkolonych.

Realizację projektu planujemy rozpocząć w sierpniu 2009 roku.

W procesie selekcji i rekrutacji beneficjentów ostatecznych wybrane zostaną osoby obowiązkowo spełniające następujące kryteria:

 • Mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu kościerskiego, stanowiący grupy docelowe zdefiniowane w Szczegółowym Opisie Priorytetów, tzn. „osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą”
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat

oraz dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów

 • Osoby młode przed 25 rokiem życia.
 • Osoby powyżej 45 roku życia
 • Kobiety powracające na rynek pracy oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
 • Osoby niepełnosprawne
 • Komisja Oceny Wniosków weźmie pod uwagę ciekawy i mający szanse powodzenia oraz trwałości pomysł na własny biznes
 • Preferowane będą działalności wpisujące się w Strategię Rozwoju Ziemi Kościersko-Zaborskiej lub inne strategie gminne gmin powiatu kościerskiego, a także zgodne z Powiatowym Programem na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego
 • Preferowane będą działalności wpisujące się w zrównoważony rozwój

Wsparcie pomostowe otrzyma 6 osób spośród grupy 20 beneficjentów ostatecznych otrzymujących dotacje, które będą miały najwyższą ilość punktów lub utworzą poza samozatrudnieniem dodatkowe miejsca pracy.

Harmonogram:

 • Rekrutacja beneficjentów na szkolenia: sierpień - wrzesień 2009 r.
 • Szkolenia: październik - listopad 2009 r.
 • Dotacje: grudzień 2009 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie “Samozatrudnienie inwestycją w siebie”

Formularz rekrutacyjny “Samozatrudnienie inwestycją w siebie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.