Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy

plakat

Kaszubski Instytut Rozwoju od lutego 2014r. realizuje projekt „Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt kierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu 20 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, a spośród nich 16 osób dotację w wysokości maksymalnie 40 tys zł. na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1000 zł/m-c.

Ogłoszenie rekrutacji

Informacja o wydłużeniu procesu rekrutacji

Wyniki I rundy naboru

Ogłoszenie II naboru uczestników do projektu

Wyniki II rundy naboru

Do  projektu zakwalifikowało się 21 beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w postaci opracowania Indywidualnych Planów Działań oraz wsparcie psychologiczne. W okresie kwiecień - maj 2014 uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu “Podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej” przygotowującym do prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu.

Wnioski o dofinansowanie oraz przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane od beneficjentów projektu do dn. 19 maja do godz. 10.00 w siedzibie Kaszubskiego instytutu Rozwoju.

Regulamin przyznawania środków finansowych

załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

załącznik nr 2 do wniosku- wzór biznes planu

załącznik nr 3 do wniosku - wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji

załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub

załącznik nr 5 do wniosku -  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

załącznik nr 6 do wniosku -  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Wzór karty oceny formalnej wniosku

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku

Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Na początku lipca odbyło się spotkanie, podczas którego 17 Beneficjentów  odebrało gratulacje z rąk Zarządu Kaszubskiego Instytutu Rozwoju. Pani Prezes Katarzyna Knopik oraz Zastępca Prezesa Pan Grzegorz Świtała życzyli powodzenie nowoupieczonym przedsiębiorcom.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.