Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Cölbe (Niemcy)

Kościerzyna kilkanaście lat temu nawiązała partnerskie kontakty z gminą Cölbe w Niemczech. Współpraca z partnerami niemieckimi charakteryzuje się bardzo wysokim priorytetem. Porozumienie między Niemcami i Polakami odbywa się nie tylko na szczeblach wizyt rządowych, ale także w ramach studyjnych wyjazdów samorządów lokalnych i organizacji działających na ich terenie. Głównym celem realizacji projektu ,,Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Cölbe (Niemcy)” była wzajemna wymiana doświadczeń, która niejednokrotnie umożliwia przeniesienie na grunt drugiego partnera dobrych, już funkcjonujących i sprawdzonych rozwiązań.

Projekt realizowany od lutego do lipca 2005 r. polegał na zorganizowaniu wymiany doświadczeń na poziomie samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych obu partnerskich miast odnoszących się do wielu dziedzin życia: społecznego, gospodarczego, ekologicznego, kulturalnego, pomocy publicznej, polityki inwestycyjnej i pozyskiwania środków unijnych. Ponadto wymiana doświadczeń dotyczyła wymiany międzynarodowej organizacji trzeciego sektora.

Projekt obejmował następujące działania:
1. Przyjazd w maju 2005 sześciu przedstawicieli samorządu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z Cölbe do Kościerzyny i udział w VIII Kaszubskim Forum Gospodarczym, które jest imprezą o lokalnym charakterze targów gospodarczych, w trakcie którego wystawcy mają możliwość promocji swoich firm, wymiany doświadczeń z innymi podmiotami.

2. Udział w maju 2005 roku w dwutygodniowym stażu i praktyce urzędnika i przedstawiciela organizacji pozarządowej z Cölbe w Kościerzynie. Dla osób tych urządzono stanowiska pracy, przygotowano program stażu, wyznaczono osoby odpowiedzialne za opiekę nad gośćmi. Działanie to miało na celu przybliżenie miast poprzez ,,łączników”, zapoznanie się z realiami funkcjonowania polskich urzędów i organizacji pozarządowych oraz przeniesienie pozytywnych doświadczeń na grunt swojej macierzystej instytucji. Osoby wydelegowane na staże będą traktowane jako koordynatorzy współpracy między Kościerzyną oraz Cölbe.

3. Działanie to podobne jest do działania drugiego, różni się jedynie uczestnikami i miejscem stażu. Stażystami byli przedstawiciele Kościerzyny, miejscem - Cölbe w Niemczech. Dwutygodniowy staż dla dwóch osób odbywał się w czerwcu 2005 roku. Cel, jaki przyświeca stażom to zapoznanie się z funkcjonowaniem niemieckich samorządów i organizacji pozarządowych a także przeniesienie tych doświadczeń oraz dobrych wzorców i praktyk na grunt polski. Poprzez poznanie warunków działania tamtejszej administracji i sektora organizacji pozarządowych w przyszłości trafniej będzie można przygotować szkolenia i wizyty studyjne w Polsce

4. Wyjazd delegacji z Kościerzyny do Cölbe w składzie: sześciu przedstawicieli samorządu oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Działanie planowane na czerwiec 2005 roku, czas pobytu to 3 dni. Celem działania było dokładne zapoznanie się polskiej delegacji samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z warunkami funkcjonowania pokrewnych instytucji w Niemczech. Inne cele wyjazdu to zawarcie bliższych kontaktów dwustronnych i zaprezentowanie miasta partnerskiego - Kościerzyny - w Niemczech.

Realizacja projektu “Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Cölbe (Niemcy)” przyczyniła się do wzajemnego poznania się i przełamania istniejących, nie zawsze pozytywnych, stereotypów. W wyniku wzajemnego osobistego kontaktu i poznania istniejącej rzeczywistości partnera osoby uczestniczące w takich spotkaniach staną się ambasadorami porozumienia polsko-niemieckiego. Takie kontakty przynoszą konkretne, wymierne korzyści w postaci polepszenia operatywności w zarządzaniu lokalnymi finansami, rozwijaniu systemu realizacji zadań publicznych. Mierzalnym efektem będzie wzrost ilości kontaktów na wszystkich możliwych płaszczyznach pomiędzy miastami: pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pomiędzy samorządami lokalnymi. Samorządowcy z Kościerzyny liczą głównie na wymianę doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych przez partnerów z Cölbe oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym. Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestnictwo w projekcie będzie doskonałą podstawą do dalszych wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń, międzynarodowych inicjatyw i współpracy na różnych płaszczyznach. Dla wszystkich realizacja projektu będzie fundamentem do rozwijania dalszych kontaktów.

Projekt Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Cölbe (Niemcy) wspierany był przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej Das Projekt “Edukationszusamenarbeit zwischen Kościerzyna (Polen) und Cölbe (Deutschland)” wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert

staze1

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.