Otwórz drzwi do kariery i kształć się

projekt-wspaa-ue2

Od 1 lipca 2008 r. do 31 marca 2009 r. Kaszubski Instytut Rozwoju realizował projekt pn. “Otwórz drzwi do kariery i kształć się”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Kościerzyna był odpowiedzią na rosnącą potrzebę podnoszenia kwalifikacji, w tym przede wszystkim znajomość języków obcych. Dlatego też celem projektu było podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościerskiego poprzez udział w kursie języka angielskiego w stopniu podstawowym.

W szkoleniu z języka angielskiego uczestniczyło 20 osób. Kurs obejmowało 84 godziny i zakończył się egzaminem. Uczestnikami kursu były przede wszystkim osoby pracujące zawodowo. Wsparciem objęto również osoby bezrobotne.

Badanie przeprowadzone na zakończenie projektu potwierdziło, że rezultaty projektu zostały w pełni osiągnięte. Wszyscy uczestnicy wskazali, że realizacja projektu zmotywowała ich do podnoszenia kwalifikacji, a uczestnictwo w kursie pozwoliło zwiększyć ich zdolności komunikacyjne, w tym w języku angielskim i, co ma szczególne znaczenie dla dalszego podnoszenia kwalifikacji, wiarę we własne możliwości.

Beneficjenci ostateczni bardzo wysoko ocenili organizację kursu języka angielskiego, w tym także wykładowcę i otrzymane bezpłatnie pomoce dydaktyczne.

Wszyscy uczestnicy kursu są zgodni, że w dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego, podobnie jak komputera, jest niezbędna. Aktywne uczestnictwo kursantów w projekcie pozwoliło im podnieść swoje kwalifikacje, co będzie miało szczególne znaczenie dla ich obecnej, jak i przyszłej sytuacji na rynku pracy. Większość ankietowanych wykorzysta zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.