Aktywne kobiety w życiu publicznym szansą na rozwój kaszubskiej wsi

Realizowany w partnerstwie przez Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.07.2010 - 31.12.2010 r.

Realizacja projektu polega na zorganizowaniu profesjonalnych warsztatów aktywności publicznej dla 50 kobiet - mieszkanek obszarów wiejskich Kaszub oraz doradztwa umożliwiającego im opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów na rozwój swoich społeczności lokalnych. Ponadto odbędzie się konferencja podsumowująca oraz wydana zostanie publikacja informacyjna prezentująca przebieg projektu oraz zestawienie dobrych praktyk. Celem tak zaplanowanych działań jest aktywizowanie kobiet - mieszkanek obszarów wiejskich na Kaszubach w Województwie Pomorskim - do podejmowania działań na rzecz rozwoju swoich społeczności lokalnych, co skutkować będzie zwiększeniem ich udziału w życiu publicznym oraz przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji w lokalnej sferze publicznej.

Działania projektu:

1. Rekrutacja uczestniczek do projektu polegać będzie na skierowaniu zaproszenia do pań pełniących funkcję sołtysa oraz aktywnych kobiet w sołectwach, w których sołtysami są mężczyźni. Zaproszone zostaną także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki Rad Sołeckich i organizacji pozarządowych.

2. Warsztaty pt. „Jestem liderką swojej społeczności” to profesjonalne szkolenie przygotowujące do aktywnego udziału w życiu publicznym i pełnienia liderki lokalnej społeczności.

Planowany program warsztatów pt. „Jestem liderką swojej społeczności”:

 • „Poznaj siebie” - warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, asertywność oraz „Moje otoczenie” - identyfikacja zasobów, problemów i potrzeb lokalnych, sposoby mobilizowania społeczności lokalnej do działania (2-dniowe spotkanie szkoleniowo-integracyjne);
 • „Komputer - pomoc w codziennej działalności” - warsztaty obsługi komputera, podstawy Internetu (spotkanie 1-dniowe, 8 godz.);
 • „Podstawy funkcjonowania administracji” - profesjonalne prowadzenie korespondencji; organizacja i prowadzenie spotkań różnego szczebla; uczestnictwo w spotkaniach i prezentowanie własnego stanowiska; aktywny udział w dyskusji (spotkanie 1-dniowe, 8 godz.);
 • „Praca metodą projektu” - źródła finansowania działalności na rzecz społeczności lokalnej, „Mój pomysł na rozwój wsi” - pomysły uczestniczek i przykłady dobrych praktyk: wizyta studyjna u aktywnie działającej na rzecz swojego środowiska lokalnej liderki (spotkanie 2-dniowe).

3. Po zakończeniu bloku warsztatów liderki zobligowane zostaną do przygotowania projektu mającego na celu rozwój ich społeczności lokalnej. Pomocą będzie im w tym służył doradca.

4. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca, podczas której liderki w formie prezentacji multimedialnych przedstawią przygotowane przez siebie projekty. Ponadto na konferencję zaproszone zostaną przedstawicielki / przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także władze kaszubskich gmin i powiatów. Wszystkim osobom biorącym udział w konferencji wręczona zostanie publikacja wydana w ramach projektu i prezentująca sylwetki naszych liderek oraz dobre praktyki aktywności lokalnej.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.


Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.