Statut

STATUT

Kaszubskiego Instytutu Rozwoju

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Kaszubski Instytut Rozwoju zwany w dalszych postanowieniach statutu “Instytutem” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

1.      Terenem działalności Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut może realizować swoje cele statutowe również za granicą.

2.      Siedzibą władz Instytutu jest miasto Kościerzyna.

§ 3

Instytut ma prawo używania pieczęci o treści „Kaszubski Instytut Rozwoju”, nazwy skróconej „KIR” oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 4

Instytut może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 41

Instytut uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) -
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 powyższej ustawy.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem działalności Instytutu jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

1)   rozwoju i promocji regionu,

2)   inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych,

3)   propagowania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości,

4)   popularyzacji wiedzy z zakresu integracji europejskiej,

5)   rozwoju zasobów ludzkich,

6)   rozwoju turystyki,

7)   poprawy stanu bezpieczeństwa.

8)   ochrony i poprawy środowiska, w tym propagowania edukacji ekologicznej,

9)   popularyzacji technik informacyjnych,

10)    edukacji ekonomiczno-prawnej społeczeństwa,

11)    umacnianie kultury regionalnej,

12)    rozwoju kontaktów pomiędzy krajowymi a zagranicznymi przedsiębiorcami, organizacjami i samorządami,

13)    zmniejszania bezrobocia i stymulowania rozwoju gospodarczego,

14)    wzrostu spójności gospodarczej i społecznej,

15)    pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

16)    pomocy na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

17)    pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,

18)    wyrównywania szans edukacyjnych,

19)    przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom występującym wśród dzieci i młodzieży oraz walki z patologiami,

20)    propagowania sportu, kultury i wychowania fizycznego,

21)    budowania społeczeństwa obywatelskiego,

22)    działalności oświatowo-edukacyjnej,

23)    rozwoju wspólnoty regionalnej poprzez poprawę jej warunków mieszkaniowych,

24)    ochrony i promocji zdrowia, udzielania wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych oraz propagowania i wspierania ratownictwa medycznego,

25)     propagowania spożycia oraz promocji zdrowej żywności, w szczególności produktów naturalnych, wytwarzanych z ryb, produktów lokalnych i regionalnych.

§ 6

Instytut będzie realizował cele określone w § 5 przez:

1)   gromadzenie i dystrybucję informacji wśród członków,

2)   działalność wydawniczą,

3)   oddziaływanie na zmiany legislacyjne,

4)   organizowanie seminariów i szkoleń,

5)   wypracowywanie instrumentów aktywnego oddziaływania na otoczenie gospodarcze,

6)   prowadzenie akcji promocyjnych,

7)   realizację wspólnych inwestycji na rzecz wspólnoty regionalnej,

8)   działania na rzecz rozwoju infrastruktury regionu, w tym na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych,

9)   prowadzenie działań na rzecz podwyższania standardu bazy noclegowej i świadczonych usług turystycznych,

10)    kształcenie kadry turystycznej i gospodarczej,

11)    uzgadnianie kalendarzy imprez sportowo-kulturalno-turystycznych,

12)    prowadzenie banku informacji turystycznej,

13)    podejmowanie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa,
w szczególności poprzez akcje promocyjne oraz współpracę z odpowiednimi służbami,

14)    finansowanie projektów związanych z realizacją statutowych celów Instytutu,

15)    pozyskiwanie od osób fizycznych i prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych środków finansowych i rzeczowych na poparcie realizacji celów statutowych,

16)    współpracę z instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi w kraju
i zagranicą,

17)    prowadzenie szkoły języka i kultury kaszubskiej,

18)    wspieranie i organizację imprez kulturalnych,

19)    inicjowanie i prowadzenie współpracy ponadgranicznej, transnarodowej i między regionalnej,

20)    współpracę z innymi organizacjami regionalnymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi mniejszości etniczne i rozwój lokalny,

21)    wspieranie i poprawę kształcenia, szkolenia i doradztwa sprzyjające lepszej adaptacji zawodowej i większej mobilności ludności,

22)    realizację projektów na rzecz osób i grup dyskryminowanych,

23)    aktywne wspieranie dążeń osób niepełnosprawnych,

24)    prowadzenie doradztwa ekonomicznego i zawodowego,

25)    organizację i współorganizację targów i wystaw,

26)    obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy
i fundacji krajowych i zagranicznych,

27)    pomoc finansową i rzeczową dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,

28)    prowadzanie działań na rzecz osób starszych,

29)    organizowanie akcji pomocy dzieciom,

30)    wspieranie działań propagujących kulturę i wychowanie fizyczne,

31)    wspieranie i organizowanie działań szerzących oświatę i edukację,

32)    wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej członków wspólnoty regionalnej,

33)    prowadzenie placówek oświatowych, w tym szkół, przedszkoli, świetlic, klubów itp.,

34)    organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

35)    prowadzenie Szkoły Ginących Zawodów.

§ 61

1.      Dla osiągnięcia swoich celów Instytut może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Instytutu.

2.      Instytut może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Instytutu.

§ 62

1.      Instytut prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Instytut może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.      Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Instytutu.

§ 7

Cały dochód Instytutu (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1.      Członkowie Instytutu dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

2.      Nie można być jednocześnie członkiem zwykłym i wspierającym lub honorowym.

§ 9

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.      Status członka zwyczajnego, z chwilą rejestracji Instytutu, nabywają założyciele Instytutu.

3.      Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Instytutu.

§ 10

1.      Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Instytutu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Podmioty nie będące osobami fizycznymi działają w Instytucie przez swych przedstawicieli.

2.      Postanowienia § 9 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1.      Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Instytutu.

2.      Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 12

1.      Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Instytutu.

2.      Członkowie wspierający i honorowi posiadają wyłącznie bierne prawo wyborcze do organów Instytutu

3.      Członkowie Instytutu mają prawo:

a)    korzystać z pomocy i urządzeń Instytutu,

b)   zgłaszać wnioski dotyczące działalności Instytutu;

c)    zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Instytutu o skreśleniu
z listy członków.

§ 13

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Instytutu,

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,

c) regularnie opłacać składki członkowskie w przypadku ustalenia ich przez Walne Zebranie Członków.

§ 14

1.      Członkostwo wygasa przez:

a)    wystąpienie z Instytutu zgłoszone na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Instytutu;

b)   skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu  braku aktywności
w działalności Instytutu, stwierdzone w szczególności w przypadku nieusprawiedliwionego braku udziału na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków,

c)    skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,

d)   podjęcie lub prowadzenie działalności sprzecznej z celami i interesami Instytutu lub na szkodę Instytutu,

e)    śmierć członka.

2.      Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa, określając datę wygaśnięcia członkostwa.

3.      Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.      Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

WŁADZE INSTYTUTU

§ 15

1.      Władzami Instytutu są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz Instytutu trwa 4 lata.

3.      Z posiedzeń władz Instytutu sporządza się protokoły. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Instytutu.

§ 16

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Instytutu

2.      Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)    uchwalanie programów działalności Instytutu,

b)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)    podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

d)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)    uchwalanie zmian statutu,

f)    uchwalanie regulaminów wewnętrznych Instytutu,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich, uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h)   podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu,

i)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Instytutu.

§ 18

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku do końca drugiego kwartału.

2.      W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie.

3.      O terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd pisemnie zawiadamia członków co najmniej 14 dni przez terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 19

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

a)         na podstawie uchwały Zarządu,

b)        na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,

c)         na wniosek 1/4 członków Instytutu.

2.      Zarząd pisemnie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 20

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2.      Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane w obecności co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków w kolejnym terminie posiedzenia pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zebraniu Członków możliwość taka będzie przewidziana i podany będzie termin kolejnego zebrania.

3.      W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach osobowych.

§ 21

1.      Zarząd składa się z 3 osób.

2.      Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.      Członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety w wysokości ustalonej przez Komisję Rewizyjną.

4.      Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

5.      Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

6.      Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

a)    reprezentowanie Instytutu na zewnątrz,

b)   kierowanie bieżącą działalnością Instytutu,

c)    przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Instytutu,

d)   podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

e)    zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

f)    przygotowywanie i przeprowadzenie programów szkoleniowych,

g)   zarządzanie majątkiem Instytutu,

h)   realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

b)   podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych organów,

c)    składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków.

§ 23

1.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jego Zastępcę w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

3.      W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 24

1.      Do prowadzenia spraw Instytutu tworzy się Biuro Instytutu.

2.      Zarząd może zatrudniać w Biurze pracowników na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej.

§ 25

1.      Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Instytutu

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3.      Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

4.      Członkostwo w Komisji Rewizyjnej można uzyskać pod warunkiem, że Członek Komisji:

a)    nie jest członkiem Zarządu Instytutu ani nie pozostaje w stosunku do członków Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują w związku
z tym wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Instytutu,

b)   kontrola opłacania składek członkowskich, w przypadku uchwalenia składek przez Walne Zebranie Członków,

c)    przygotowywanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

d)   przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Instytutu,

e)    zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,

f)    składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

g)   ustalanie wysokości diet dla członków Zarządu,

h)   opiniowanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia w formie umowy o pracę
z członkami Zarządu,

i)     opiniowanie wniosków Zarządu o zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

§ 27

1.      Kontrola całokształtu działalności Instytutu odbywa się co najmniej raz w roku.

2.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28

1.      Wybory do władz Instytutu (Zarząd, Komisja Rewizyjna) dokonywane są na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.      Do władz zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której bierze udział nie więcej niż podwójna w stosunku do ilości nieobsadzonych mandatów liczba kandydatów wyłoniona spośród tych, którzy w pierwszej turze nie zostali wybrani, ale otrzymali najwyższą liczbę głosów. W wypadku uzyskania tej samej liczby głosów o kolejności rozstrzyga liczba głosów
z pierwszego głosowania.

3.      Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.

4.      Prezesa, Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK INSTYTUTU

§ 29

1.      Majątek Instytutu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Na fundusze Instytutu składają się:

a)    wpłaty ze składek członkowskich,

b)   wpłaty z działalności statutowej,

c)    dotacje,

d)   zapisy i darowizny,

e)    środki z działalności gospodarczej.

§ 30

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Instytutu ustala Zarząd.

§ 31

1.      Oświadczenia w sprawach majątkowych Instytutu składa łącznie dwóch członków Zarządu.

2.      Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wystarczający jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 311

Zabrania się:

1.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Instytutu w stosunku do jego członków, członków władz Instytutu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Instytutu oraz pracownicy Instytutu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.      przekazywania majątku Instytutu na rzecz jego członków, członków władz Instytutu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      wykorzystywania majątku Instytutu na rzecz członków, członków władz Instytutu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Instytutu, członkowie władz Instytutu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ INSTYTUTU

§ 32

1.      Zmiana statutu i rozwiązanie się Instytutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

2.      W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Instytutu, zebranie zadecyduje o przekazaniu majątku Instytutu i powoła Komisję Likwidacyjną.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.