Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej-rekrutacja do 27.03.2014r.

3 Marzec 2014 by Monika
Filed under: Projekty 

rysunek1

Kaszubski Instytut Rozwoju zaprasza mieszkańców powiatu kościerskiego do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt kierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu 20 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, a spośród nich 16 osób dotację w wysokości maksymalnie 40 tys zł. na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1000 zł/m-c.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 17 marca 2014r. od godz. 9:00 do dnia 20 marca 2014r. do godz. 15:00 w biurze Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, ul. R. Traugutta 7, 83-400 Kościerzyna.

Uwaga: Termin rekrutacji wydłużony do dnia 27 marca 2014r. do godz.16.00

Dokumenty rekrutacyjne:
- Regulamin rekrutacji
- Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - wzory Kart ocen formularza rekrutacyjnego i deklaracji bezstronności

Pozostała dokumentacja projektowa dla uczestników projektu:
- Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych
- Regulamin przyznawania środków finansowych
- Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych -Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych -  Wzór biznesplanu
- Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków - wzór Harmonogramu rzeczowo- finansowego inwestycji
- Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków - wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
- Załącznik nr 4 do wniosku o jednorazową dotacje inwestycyjną -  Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
- Załącznik nr 5 do  wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną-Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
- Załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji Rozporządzenie Rady Ministrów
- Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków - Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
- Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
- Regulamin Komisji Oceny Wniosków
- Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.